Ekologiczna pracownia

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,
ZADANIA W RAMACH KONKURSU  PN „NASZE EKOLOGICZNE PRACOWNIE”.

Nazwa zadania: Utworzenie ekologicznej pracowni pn. „Czyste środowisko lepsza jakość życia” przy Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu.
Wartość ogólna zadania: 45 399 zł.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 40 859 zł .
Zadanie: Utworzenie ekologicznej pracowni  pn. „ Czyste środowisko lepsza jakość życia”  objęło utworzenie nowoczesnej pracowni wyposażonej w różnorodne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w ramach lekcji geografii, przyrody, biologii, koła ekologicznego, prelekcji i uroczystości  o charakterze ekologicznym.
W ramach projektu został zakupiony sprzęt audio-wizualny ( tablica interaktywa) komputerowy, pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną  i przyrodniczą jak również nowe wyposażenie pracowni i rośliny.
We własnym zakresie wyremontowaliśmy pracownię: pomalowaliśmy ściany i odnowiliśmy parkiet.
Wyposażenie pracowni posłuży do podnoszenia jakości procesu kształcenia oraz umożliwi realizację zagadnień wykraczających poza podstawę programową skupiających się wokół środowiska naturalnego naszego regionu .
Realizacja projektu da pozytywny wymiar  w podnoszeniu horyzontów myślowych i umiejętności naszej młodzieży, uwrażliwi  na otaczające środowisko , posłuży podniesieniu świadomości ekologicznej , wprowadzeniu właściwych nawyków i zachowań  w celu realizacji idei zrównoważonego rozwoju.
W realizacji zadania wspierał nas organ prowadzący – Powiat Radomszczański i Rada Rodziców.
link do strony: http://www.zainwestujwekologie.pl