Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.zsp-przedborz.edu.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu.
Data publikacji strony internetowej: 2017-03-24.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-15.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
opisy zdjęć nie spełniają standardów WCAG 2.1,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Deklarację poddano przeglądowi: 2022-03-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego dostępne są na stronie głównej.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Robert Pisarczyk, pod adresem e-mail: liceump@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +447812032. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.
Dostępność architektoniczna
Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu posiada bariery architektoniczne, niemniej jednak do szkoły prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia głównego. Szkoła posiada parking z zaznaczonym jednym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Przed wejściem głównym znajduje się osiem schodków z poręczami i taśmami antypoślizgowymi oraz podjazd dla wózków. Po lewej stronie znajduje się dzwonek. Drzwi otworzy pracownik i udzieli wszelkich informacji. Budynek ma trzy kondygnacje bez wind i platform. Sekretariat na parterze dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Osoba z psem asystującym przyjmowana jest w godz. od 7:30 do 15:00.  Podmiot nie posiada tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.